ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap F.B. Houtdistributeur B.V., statutair gevestigd te Dirkshorn

I. ALGEMEEN

Artikel 1: definities
1. Afnemer/Opdrachtgever: de wederpartij die met de besloten vennootschap F.B. Houtdistributeur B.V., hierna te noemen: FB Hout, een Overeenkomst aangaat dan wel terzake onderhandelt evenals de wederpartij die bij FB Hout een offerte opvraagt en door FB Hout een offerte wordt toegezonden.
2. Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen FB Hout en de Afnemer/Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.

Artikel 2: Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van FB Hout, evenals op alle door FB Hout te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Afnemer/Opdrachtgever.
2. Het totstandkomen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de Afnemer/Opdrachtgever zijn aanvaard.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
4. Indien FB Hout niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat FB Hout het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
5. Indien de Afnemer/Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Afnemer/Opdrachtgever omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van FB Hout zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Afnemer/Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft FB Hout het recht het aanbod binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van FB Hout kunnen slechts zonder afwijkingen door de Afnemer/Opdrachtgever worden aanvaard.
3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door FB Hout naderhand schriftelijk zijn bevestigd.
4. Alle door FB Hout verstrekte opgaven van formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven en verwerkingsmogelijkheden worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege FB Hout voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen.

Artikel 4: Overeenkomsten
1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de schriftelijke bevestiging en aanvaarding door FB Hout dan wel indien zij nadrukkelijk met de uitvoering van de bestelling c.q. opdracht is begonnen.
2. De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de Overeenkomst.
3. Indien met de Afnemer/Opdrachtgever meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst namens de Afnemer/Opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de Afnemer/Opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Afnemer/Opdrachtgever.
4. FB Hout is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
5. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FB Hout is het de Afnemer/Opdrachtgever verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
6. FB Hout is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van FB Hout dan wel derden waaronder andere Afnemer/Opdrachtgevers.
7. De Afnemer/Opdrachtgever kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Afnemer/Opdrachtgever verstrekte gegevens van formaten, afmetingen en aantallen niet juist of onvolledig zijn. FB Hout behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan FB Hout nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Afnemer/Opdrachtgever, onverminderd het recht en de mogelijkheid van FB Hout om ten opzichte van de Afnemer/Opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Afnemer/Opdrachtgever dan verplicht is.

Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de Overeenkomst
1. De Afnemer/Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door FB Hout niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Afnemer/Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
2. De Afnemer/Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van FB Hout krijgt indien deze geen directe betrekking hebben op de Overeenkomst.
3. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door de Afnemer/Opdrachtgever is slechts mogelijk indien FB Hout daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tot meerkosten, dan is FB Hout gerechtigd een schadeloosstelling bij de Afnemer/Opdrachtgever in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de Afnemer/Opdrachtgever worden doorberekend. De Afnemer/Opdrachtgever is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de Overeenkomst en vrijwaart FB Hout ter zake.
4. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FB Hout is de Afnemer/Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
5. Aan een schriftelijke toestemming als in lid 4 genoemd kan FB Hout de voorwaarde verbinden dat zij gerechtigd is om aan de Afnemer/Opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen. Onder deze schadeloosstelling kan worden begrepen de door FB Hout geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval worden daaronder begrepen de kosten die FB Hout reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering door de Afnemer/Opdrachtgever, is de Afnemer/Opdrachtgever bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij FB Hout ter zake.
6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van FB Hout blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal FB Hout de Afnemer/Opdrachtgever hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. FB Hout kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Afnemer/Opdrachtgever.

Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen
1. Alle door FB Hout opgegeven prijzen zijn in euro’s en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
2. De prijs die FB Hout voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.
3. FB Hout is gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Afnemer/Opdrachtgever apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het voorkomende geval zal de Afnemer/Opdrachtgever daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
4. FB Hout is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken tengevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de Afnemer/Opdrachtgever daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de Overeenkomst een verhoging ondergaan voordat FB Hout haar verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is FB Hout gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn verstreken. In het voorkomende geval zal de Afnemer/Opdrachtgever daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.

Artikel 7: Betaling
1. De in het kader van de Overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden in euro’s en binnen de in de Overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de Overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
2. De Afnemer/Opdrachtgever kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Afnemer/Opdrachtgever is slechts toegestaan indien FB Hout de vordering van de Afnemer/Opdrachtgever schriftelijk heeft erkend.
3. FB Hout is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
4. De Afnemer/Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van FB Hout zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan FB Hout te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat FB Hout daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van FB Hout tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De Afnemer/Opdrachtgever is voorts te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden een voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan FB Hout te betalen bedragen, in het bijzonder ter zake van eventueel met de uitvoering van de Overeenkomst

verbandhoudende inkoop-, ontwikkeling-, fabricage-, en transportkosten (alles in de ruimste zin des woords). Bij niet-naleving is de Afnemer/Opdrachtgever in verzuim zonder dat daar een schriftelijke ingebrekestelling door FB Hout voor nodig is. FB Hout is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, onder meer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de Afnemer/Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld.
5. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
6. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Afnemer/Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 2 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die FB Hout ten opzichte van de Afnemer/Opdrachtgever wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
7. FB Hout is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de aan de Afnemer/Opdrachtgever in het kader van de met hem gesloten Overeenkomst ter beschikking gestelde faciliteiten onverwijld tijdelijk in te trekken en op te schorten, totdat de Afnemer/Opdrachtgever integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.
8. Indien FB Hout genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Afnemer/Opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,–.

Artikel 8: Levertijden
1. De door FB Hout opgegeven levertijden worden slechts bij benadering vastgesteld en kunnen dan ook nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.
2. De levertijd vangt eerst aan wanneer over alle commerciële en technische details tussen partijen overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van FB Hout, de overeengekomen (termijn)betalingen zijn ontvangen en voorts aan alle overige voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
3. Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die welke FB Hout bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, is zij bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met de termijn die benodigd is om de Overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. In het geval de benodigde werkzaamheden niet (meer) in de planning van FB Hout kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit weer toelaat.
4. Indien FB Hout de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort, wordt de opgegeven levertijd verlengd met de duur van de opschorting.
5. Het enkel verstrijken van de levertijd levert geen verzuim aan de kant van FB Hout op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering.
6. Bij niet tijdige levering dient FB Hout eerst schriftelijk door de Afnemer/Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij FB Hout een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 30 dagen. FB Hout kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.

Artikel 9: Uitvoering van de Overeenkomst
1. FB Hout is vrij in de wijze waarop zij de Overeenkomst uitvoert, tenzij partijen daar schriftelijke expliciete afspraken over hebben gemaakt. Alle Overeenkomsten worden door FB Hout uitgevoerd in een door haar te bepalen volgorde.
2. FB Hout is niet gehouden zaken in gedeelten af te leveren, overigens heeft FB Hout wel het recht om de Overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.
3. De Afnemer/Opdrachtgever is bij de uitvoering van de Overeenkomst door FB Hout voorts gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door FB Hout mogelijk te maken.
4. Indien de Afnemer/Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens FB Hout voldoet, is FB Hout bevoegd en gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. FB Hout kan nimmer ten gevolge van een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Afnemer/Opdrachtgever. De Afnemer/Opdrachtgever is echter wel gehouden tot vergoeding van alle schade voortvloeiende uit de als gevolg van de opschorting ontstane vertraging, eveneens tegenover derden en hij vrijwaart FB Hout ter zake. Ingeval van een ontbinding, annulering of wijziging van de Overeenkomst heeft FB Hout bovendien het recht om, boven de reeds voor de uitvoering van de Overeenkomst door haar gemaakte kosten, de Afnemer/Opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50 % van het factuurbedrag van het ontbonden, geannuleerde dan wel gewijzigde gedeelte van de Overeenkomst, onverminderd het recht van FB Hout op volledige schadevergoeding. Alsdan is de Afnemer/Opdrachtgever bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding, annulering dan wel wijziging van de overeenkomst en vrijwaart hij FB Hout ter zake.

Artikel 10: Transport, opslag en risico
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering niet franco.
2. De Afnemer/Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de Overeenkomst door FB Hout te leveren zaken. De Afnemer/Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van FB Hout bij haar ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
3. Indien transport van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de Afnemer/Opdrachtgever. FB Hout is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport tot levering. Onder transport wordt mede verstaan transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van FB Hout door de transporteur geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
4. FB Hout is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien om welke reden dan ook opslag plaatsvindt, bijvoorbeeld ingeval de Afnemer/Opdrachtgever de door FB Hout af te leveren zaken niet in ontvangst neemt dan wel niet kan afnemen, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de Afnemer/Opdrachtgever. FB Hout heeft alsdan te allen tijde het recht om gebruik te maken van haar bevoegdheid zoals omschreven in artikel 6:90 BW.
5. Indien er sprake is van inruil en de Afnemer/Opdrachtgever in afwachting van de nieuwe door FB Hout te leveren zaak (zaken) de in te ruilen zaak (zaken) blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak (zaken) bij de Afnemer/Opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van FB Hout.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. FB Hout blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang de Afnemer/Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al datgene waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.
2. FB Hout heeft te allen tijde het recht de door haar geleverde zaken terug te nemen of te doen terugnemen. De Afnemer/Opdrachtgever machtigt FB Hout of door haar daartoe ingeschakelde derden dan ook tot betreding van de bedrijfsruimten en andere gebouwen waar de geleverde zaken staan opgeslagen en/of staan geplaatst en datgene te doen of na te laten wat aan terugneming van de geleverde zaken bevorderlijk is of kan zijn, een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.
3. De door FB Hout afgeleverde zaken mogen enkel en alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de Afnemer/Opdrachtgever worden verwerkt en doorverkocht.
4. Het is de Afnemer/Opdrachtgever niet toegestaan enige rechten te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, zoals het verpanden van de zaken dan wel met enig ander recht te bezwaren. De Afnemer/Opdrachtgever is voorts verplicht en gehouden FB Hout terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De Afnemer/Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van FB Hout:
a. de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust te (doen) verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vermissing en de betreffende polis(sen) van deze verzekering(en) aan FB Hout ter inzage te geven;
b. alle aanspraken van de Afnemer/Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de door FB Hout geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan FB Hout op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
c. de vorderingen die de Afnemer/Opdrachtgever verkrijgt jegens afnemers bij het doorverkopen van de door FB Hout geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan FB Hout op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
d. de door FB Hout geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust ook als zodanig te merken en aan te duiden;
e. op elke andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die FB Hout ter bescherming en ter waarborging van haar eigendomsrechten met betrekking tot de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wenst te treffen,
een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.
6. Indien FB Hout geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de door haar geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Afnemer/Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan FB Hout te verpanden dan wel te verhypothekeren, zulks op straffe van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.

Artikel 12: Reclames
1. FB Hout zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat de door haar te leveren prestaties, daaronder in het bijzonder begrepen de levering van zaken, voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.
2. De Afnemer/Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de Overeenkomst, de door FB Hout geleverde prestaties en zaken grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan FB Hout onmiddellijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen.
3. Indien de Afnemer/Opdrachtgever niet binnen 5 dagen na het tijdstip van uitvoering en aflevering FB Hout wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek zouden kunnen worden opgemerkt dan wel hadden moeten kunnen worden opgemerkt, dan wordt de Afnemer/Opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties en zaken voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
4. De Afnemer/Opdrachtgever is gehouden de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, daaronder dient in ieder geval te zijn begrepen het overleggen van deugdelijk fotomateriaal.
5. FB Hout dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Afnemer/Opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Afnemer/Opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van FB Hout terecht zijn, zal FB Hout de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming van het in artikel 13 bepaalde, dan wel in overleg met de Afnemer/Opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken. In dat geval kan de Afnemer/Opdrachtgever nimmer enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.
6. De door FB Hout geleverde prestaties en zaken geldt in elk geval als deugdelijk, indien de Afnemer/Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Afnemer/Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.
7. Indien de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde termijn van 5 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Afnemer/Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van FB Hout voor de Afnemer/Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

8. De Afnemer/Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien FB Hout in gebreke blijft met een richtige nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en schade
1. FB Hout aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Afnemer/Opdrachtgever geleden schade, tenzij deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van FB Hout. In dat geval is FB Hout slechts aansprakelijk voorzover deze aansprakelijkheid door de verzekering van FB Hout wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar van FB Hout om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst met een maximum van € 1.000,–. FB Hout is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Afnemer/Opdrachtgever daarbij inbegrepen.
3. FB Hout is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FB Hout.
5. De afnemer/Opdrachtgever vrijwaart FB Hout voor alle aansprakelijkheden van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Afnemer/Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door FB Hout geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van FB Hout om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van FB Hout kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden FB Hout van de verplichtingen tot nakoming.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door FB Hout zijn ingeschakeld evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs van FB Hout evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmachtbepaling.
3. Ingeval van overmacht heeft FB Hout het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Afnemer/Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 15: Ontbinding en beëindiging
1. Indien de Afnemer/Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft FB Hout het recht de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Afnemer/Opdrachtgever niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de Afnemer/Opdrachtgever gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan FB Hout te vergoeden.
2. FB Hout is onder meer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de Afnemer/Opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Afnemer/Opdrachtgever wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
b. het faillissement van de Afnemer/Opdrachtgever wordt aangevraagd;
c. de Afnemer/Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
d. aan de Afnemer/Opdrachtgever wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Afnemer/Opdrachtgever wordt aangevraagd;
e. de Afnemer/Opdrachtgever overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
f. de onderneming van de Afnemer/Opdrachtgever wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
g. FB Hout in staat van faillissement wordt verklaard;
h. de Afnemer/Opdrachtgever handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van FB Hout dan wel van derden waaronder andere Afnemer/Opdrachtgevers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
i. de Afnemer/Opdrachtgever niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
j. de Afnemer/Opdrachtgever melding maakt van een betalingsachterstand.
3. Indien FB Hout op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 16: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FB Hout is het de Afnemer/Opdrachtgever niet toegestaan logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van FB Hout te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame uitingen daaronder begrepen) met derden.
2. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Afnemer/Opdrachtgever per overtreding aan FB Hout een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 50.000,–, alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan FB Hout van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.
3. Deze voorwaarden zijn gezien de in lid 1 gedane rechtskeuze opgesteld in het Nederlands en tevens vertaald in het Engels en in het Duits. Ingeval van enige discrepantie tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige vertaling daarvan, zal de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend zijn.

Artikel 18: Wijziging en uitleg van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.

II. HET IN OPDRACHT BEWERKEN VAN HOUT

Op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten met betrekking tot het in opdracht bewerken van hout zijn naast de onder artikel 1 tot en met 18 vermelde bepalingen tevens de onderstaande artikelen 19 tot en met 21 van toepassing.

Artikel 18: Aanlevering
1. De aanlevering van de door FB Hout te bewerken zaken dient plaats te vinden zoals aangegeven op de door FB Hout gehanteerde aanleverspecificaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het totstandkomen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat de aanleverspecificaties van FB Hout door de Opdrachtgever zijn aanvaard.
2. De Opdrachtgever dient de door FB Hout te bewerken zaken voorts franco en vrij van kosten aan te leveren op het overeengekomen aanleveradres en tegen het overeengekomen tijdstip.
3. De Opdrachtgever staat er voor in, dat er op de door hem aangeleverde zaken geen enkele eigendomsbeperkingen, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsaanspraken rusten die door derden kunnen worden ingeroepen om de bewerking tegen te gaan dan wel beletten. De Opdrachtgever vrijwaart FB Hout tegen eventuele aanspraken van derden dienaangaande, onverminderd het recht van FB Hout om van de Opdrachtgever aanvullende schadevergoeding te vorderen.
4. Indien de Opdrachtgever de voorschriften met betrekking tot de aanlevering, zoals in dit artikel aangegeven, niet dan wel niet geheel nakomt is FB Hout gerechtigd de bewerking van de zaken geheel of gedeeltelijk te weigeren dan wel op te schorten. FB Hout is voorts gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen en/of kosten en schades die dit voor FB Hout met zich meebrengt bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Daarnaast en daarenboven is FB Hout gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel te wijzigen wanneer het in de eerste volzin van dit lid omschreven verzuim tot gevolg heeft dat door de Opdrachtgever aan te leveren en/of aangeleverde zaken niet meer geheel of gedeeltelijk door FB Hout bewerkt kunnen worden op de overeengekomen datum of in de overeengekomen periode. FB Hout kan nimmer ten gevolge van een dergelijke annulering of wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Opdrachtgever. In dat geval heeft FB Hout bovendien het recht om, boven de al voor de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten, de Opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50 % van het factuurbedrag van het geannuleerde dan wel gewijzigde gedeelte van de overeenkomst, onverminderd het recht van FB Hout op volledige schadevergoeding. Alsdan is de Opdrachtgever bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering dan wel wijziging en vrijwaart hij FB Hout terzake.
5. De door FB Hout te bewerken zaken blijven voor rekening en risico van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever is in dat kader verplicht tot de deugdelijke verzekering ervan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 19: Het bewerken
1. Onder het bewerken van hout wordt verstaan het schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/of op andere wijze bewerken van hout en/of vervangende materialen.
2. FB Hout behoudt zich het recht voor om een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren, indien de aan te leveren zaken en/of aangeleverde zaken niet machinaal te bewerken zijn. In dat geval kan FB Hout nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Opdrachtgever, onverminderd het recht en de mogelijkheid van FB Hout om ten opzichte van de Opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade.
3. De door FB Hout opgegeven bewerkingstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Het enkel verstrijken van een bewerkingstermijn levert geen verzuim op aan de zijde van FB Hout. Bij niet tijdige bewerking dient FB Hout eerst schriftelijk door de Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij FB Hout een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 30 dagen, FB Hout kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.
5. FB Hout heeft het recht om de aan te leveren zaken en/of aangeleverde zaken in delen te bewerken. Bij bewerking in gedeelten dient iedere bewerking als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.
6. Met uitzondering van de door FB Hout in opdracht gedroogde zaken is de Opdrachtgever gehouden de door FB Hout bewerkte zaken binnen 10 dagen na gereed melding op het overeengekomen adres af te halen. Bij niet-naleving hiervan door de Opdrachtgever is FB Hout bevoegd en gerechtigd om ten opzichte van de Opdrachtgever aanspraak te maken op vergoeding van schade, daaronder mede begrepen de kosten van opslag van de door FB Hout bewerkte zaken.

Artikel 20: Het drogen

1. Vaststelling van het eindvochtpercentage bij het drogen geschiedt volgende de geldende KVH-normen.
2. Indien FB Hout in afwijking van artikel 12 lid 1 van deze voorwaarden een nadrukkelijke schriftelijke garantie heeft afgegeven, strekt deze garantie uitsluitend tot het drogen tot het overeengekomen eindvochtpercentage en wel tot maximaal 3 dagen na gereed melding door FB Hout.
3. De Opdrachtgever is gehouden de door FB Hout gedroogde zaken binnen 3 dagen na gereed melding op het overeengekomen adres af te halen. Bij niet-naleving hiervan door de Opdrachtgever kan hij nimmer meer aanspraak maken op de eventueel door FB Hout afgegeven garantie zoals in lid 2 is omschreven, onverminderd het recht en de mogelijkheid van FB Hout om ten opzichte van de Opdrachtgever wel aanspraak te maken op vergoeding van schade, daaronder mede begrepen de kosten voor opslag van de door FB Hout gedroogde zaken.
4. In afwijking van artikel 12 lid 2 van deze voorwaarden is de Opdrachtgever verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de Overeenkomst, de door FB Hout gedroogde zaken grondig te inspecteren op fouten en gebreken en FB Hout onmiddellijk docht uiterlijk binnen 1 dag na de uitvoering en aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen.